ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ปิยวดี นามโคตร D2DB0002631048 Kerry-ems Sep 18, 2020 092020000027
วิทยา D2DB0002631045 Kerry-ems Sep 17, 2020 092020000026
ธีรวุฒิ ยืนยง D2DB0002541850 ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 17, 2020 092020000024
กชกร จำปาหอม D2DB0002631037 Kerry-ems Sep 15, 2020 092020000023
คุณแม่ วงเดือน พลสุภี D2DB0002631038 Kerry-ems Sep 15, 2020 092020000022
ภัทรดา แก้วผ่อง D2DB0002631022 Kerry-ems Sep 11, 2020 092020000021
เมธา สุเมธาวิวัฒน์ D2DB0002631019 Kerry-ems Sep 11, 2020 092020000017
สาฟรี ดาละซู D2DB0002631020 Kerry-ems Sep 11, 2020 092020000019
Rormelah Dowae D2DB0002631021 Kerry-ems Sep 11, 2020 092020000018
พรรณนิภา ชนสยอง ห้อง109 D2DB0002631018 Kerry-ems Sep 11, 2020 092020000020
ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ D2DB0002631012 Kerry-ems Sep 10, 2020 092020000016
วัลย์รวี ปรสันติสุข D2DB0002631005 Kerry-ems Sep 09, 2020 092020000014
พชรพร ศรีสุวรรณ D2DB0002631008 Kerry-ems Sep 09, 2020 092020000009
อัศวิน แสงพิกุล D2DB0002631009 Kerry-ems Sep 09, 2020 092020000013
จักรพล ทิพย์สุวรณ D2DB0002631007 Kerry-ems Sep 09, 2020 092020000015
บอม D2DB0002631004 Kerry-ems Sep 09, 2020 092020000011
กาญณภัส ปัทมิรทรวิภาส D2DB0002631006 Kerry-ems Sep 09, 2020 092020000012
ปาลิตา ทัพวงษ์ D2DB0002633092 Kerry-ems Sep 08, 2020 092020000010
นันทิชา D2DB0002633091 Kerry-ems Sep 08, 2020 092020000007
รวี บุญทอ D2DB0002633086 Kerry-ems Sep 03, 2020 092020000006
พรรณทิพา ดับโศก D2DB0002633088 Kerry-ems Sep 03, 2020 092020000004
ลินดาวรรณ พวงจำปี D2DB0002633087 Kerry-ems Sep 03, 2020 092020000005
ปิยวดี นามโคตร D2DB0002633082 Kerry-ems Sep 02, 2020 082020000045
กรนิพา ชาญณรงค์ D2DB0002633081 Kerry-ems Sep 02, 2020 092020000001
กรนิพา ชาญณรงค์ D2DB0002633080 Kerry-ems Sep 02, 2020 092020000002
นางสาวจัทณาภรณ์ อ่อนโพธา D2DB0002633083 Kerry-ems Sep 02, 2020 082020000043
นายเดชา ประชุมแดง D2DB0002633083 Kerry-ems Sep 02, 2020 082020000041
ศวิตา วงษา D2DB0002633069 Kerry-ems Aug 31, 2020 082020000036
นายภคิน โยธานารถ D2DB0002633071 Kerry-ems Aug 31, 2020 082020000038
ศุภขจี แสงเรืองอ่อน D2DB0002633072 Kerry-ems Aug 31, 2020 082020000040
ธงชัย แก้วพินิจ D2DB0002633065 Kerry-ems Aug 28, 2020 082020000037
นายพิชัย ซื่อตรง D2DB0002633059 Kerry-ems Aug 26, 2020 082020000035
คุณตาห้อง407 D2DB0002633060 Kerry-ems Aug 26, 2020 082020000034
คุณทิวา เลิฟเอ็ท D2DU0002793199 Kerry-ems Aug 25, 2020 082020000031
กรนิพา ชาญณรงค์ D2DU0001928675 Kerry-ems Aug 25, 2020 082020000033
สิริญา ปรีชา D2DU0001928674 Kerry-ems Aug 25, 2020 082020000028
รัตนา ฉิมเกืด D2DU0001928676 Kerry-ems Aug 25, 2020 082020000027
ซาฟียา ปาทาน D2DU0001928677 Kerry-ems Aug 25, 2020 082020000026
กฤษฎาพงศ์ แสงสว่าง D2DU0001928673 Kerry-ems Aug 25, 2020 082020000029
ประภาวดี ไชยกุง D2DU0001928672 Kerry-ems Aug 25, 2020 082020000030
วาสนา (นี) D2DB0002633056 Kerry-ems Aug 24, 2020 082020000025
พอเพียง ศรีแสง D2DB0002633053 Kerry-ems Aug 21, 2020 082020000024
ปิยวดี นามโคตร D2DB0002633054 Kerry-ems Aug 21, 2020 082020000023
Raweewan A103 D2DB0002633043 Kerry-ems Aug 18, 2020 082020000019
นุชนาถ ฤทธิ​เรือง​ D2DB0002633042 Kerry-ems Aug 18, 2020 082020000022
จารุชัย ไชยสมบัติ D2DB0002633045 Kerry-ems Aug 18, 2020 082020000020
ณฤชา เนียมสอาด D2DB0002633044 Kerry-ems Aug 18, 2020 082020000021
นางสาวเกศริน ศรีศาสนา D2DB0002633024 Kerry-ems Aug 13, 2020 082020000017
กรณ์พา ชาญณรงค์ D2DB0002633019 Kerry-ems Aug 11, 2020 082020000011
บอมบ์ D2DB0002633020 Kerry-ems Aug 11, 2020 082020000014
ชื่อลูกค้า : ปิยวดี นามโคตร
Tracking number : D2DB0002631048
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000027
ชื่อลูกค้า : วิทยา
Tracking number : D2DB0002631045
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000026
ชื่อลูกค้า : ธีรวุฒิ ยืนยง
Tracking number : D2DB0002541850
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000024
ชื่อลูกค้า : กชกร จำปาหอม
Tracking number : D2DB0002631037
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000023
ชื่อลูกค้า : คุณแม่ วงเดือน พลสุภี
Tracking number : D2DB0002631038
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000022
ชื่อลูกค้า : ภัทรดา แก้วผ่อง
Tracking number : D2DB0002631022
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000021
ชื่อลูกค้า : เมธา สุเมธาวิวัฒน์
Tracking number : D2DB0002631019
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000017
ชื่อลูกค้า : สาฟรี ดาละซู
Tracking number : D2DB0002631020
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000019
ชื่อลูกค้า : Rormelah Dowae
Tracking number : D2DB0002631021
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000018
ชื่อลูกค้า : พรรณนิภา ชนสยอง ห้อง109
Tracking number : D2DB0002631018
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000020
ชื่อลูกค้า : ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ
Tracking number : D2DB0002631012
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000016
ชื่อลูกค้า : วัลย์รวี ปรสันติสุข
Tracking number : D2DB0002631005
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000014
ชื่อลูกค้า : พชรพร ศรีสุวรรณ
Tracking number : D2DB0002631008
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000009
ชื่อลูกค้า : อัศวิน แสงพิกุล
Tracking number : D2DB0002631009
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000013
ชื่อลูกค้า : จักรพล ทิพย์สุวรณ
Tracking number : D2DB0002631007
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000015
ชื่อลูกค้า : บอม
Tracking number : D2DB0002631004
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000011
ชื่อลูกค้า : กาญณภัส ปัทมิรทรวิภาส
Tracking number : D2DB0002631006
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000012
ชื่อลูกค้า : ปาลิตา ทัพวงษ์
Tracking number : D2DB0002633092
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000010
ชื่อลูกค้า : นันทิชา
Tracking number : D2DB0002633091
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 08, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000007
ชื่อลูกค้า : รวี บุญทอ
Tracking number : D2DB0002633086
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000006
ชื่อลูกค้า : พรรณทิพา ดับโศก
Tracking number : D2DB0002633088
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : ลินดาวรรณ พวงจำปี
Tracking number : D2DB0002633087
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : ปิยวดี นามโคตร
Tracking number : D2DB0002633082
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000045
ชื่อลูกค้า : กรนิพา ชาญณรงค์
Tracking number : D2DB0002633081
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : กรนิพา ชาญณรงค์
Tracking number : D2DB0002633080
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : นางสาวจัทณาภรณ์ อ่อนโพธา
Tracking number : D2DB0002633083
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000043
ชื่อลูกค้า : นายเดชา ประชุมแดง
Tracking number : D2DB0002633083
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000041
ชื่อลูกค้า : ศวิตา วงษา
Tracking number : D2DB0002633069
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000036
ชื่อลูกค้า : นายภคิน โยธานารถ
Tracking number : D2DB0002633071
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000038
ชื่อลูกค้า : ศุภขจี แสงเรืองอ่อน
Tracking number : D2DB0002633072
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000040
ชื่อลูกค้า : ธงชัย แก้วพินิจ
Tracking number : D2DB0002633065
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000037
ชื่อลูกค้า : นายพิชัย ซื่อตรง
Tracking number : D2DB0002633059
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000035
ชื่อลูกค้า : คุณตาห้อง407
Tracking number : D2DB0002633060
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000034
ชื่อลูกค้า : คุณทิวา เลิฟเอ็ท
Tracking number : D2DU0002793199
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000031
ชื่อลูกค้า : กรนิพา ชาญณรงค์
Tracking number : D2DU0001928675
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000033
ชื่อลูกค้า : สิริญา ปรีชา
Tracking number : D2DU0001928674
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000028
ชื่อลูกค้า : รัตนา ฉิมเกืด
Tracking number : D2DU0001928676
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000027
ชื่อลูกค้า : ซาฟียา ปาทาน
Tracking number : D2DU0001928677
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000026
ชื่อลูกค้า : กฤษฎาพงศ์ แสงสว่าง
Tracking number : D2DU0001928673
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000029
ชื่อลูกค้า : ประภาวดี ไชยกุง
Tracking number : D2DU0001928672
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000030
ชื่อลูกค้า : วาสนา (นี)
Tracking number : D2DB0002633056
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 24, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000025
ชื่อลูกค้า : พอเพียง ศรีแสง
Tracking number : D2DB0002633053
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000024
ชื่อลูกค้า : ปิยวดี นามโคตร
Tracking number : D2DB0002633054
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000023
ชื่อลูกค้า : Raweewan A103
Tracking number : D2DB0002633043
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000019
ชื่อลูกค้า : นุชนาถ ฤทธิ​เรือง​
Tracking number : D2DB0002633042
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000022
ชื่อลูกค้า : จารุชัย ไชยสมบัติ
Tracking number : D2DB0002633045
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000020
ชื่อลูกค้า : ณฤชา เนียมสอาด
Tracking number : D2DB0002633044
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000021
ชื่อลูกค้า : นางสาวเกศริน ศรีศาสนา
Tracking number : D2DB0002633024
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 13, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000017
ชื่อลูกค้า : กรณ์พา ชาญณรงค์
Tracking number : D2DB0002633019
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000011
ชื่อลูกค้า : บอมบ์
Tracking number : D2DB0002633020
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000014