ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นายเดชา ประชุมแดง D2DB0002212705 Kerry-ems Jul 02, 2020 072020000001
แคทรียา ชูพุ่ม D2DB0002212706 Kerry-ems Jul 02, 2020 062020000066
พรทิพย์ จตุรพร D2Db0002632500 Kerry-ems Jun 30, 2020 062020000065
สมร สมรรถจิตต์ D2DB002632499 Kerry-ems Jun 30, 2020 062020000064
กฤตติกา วิยะชัยภัทร D2DB0002212703 Kerry-ems Jun 30, 2020 062020000062
วิลัยลักษณ์ ทองเปี่ยม D2DB0002212702 Kerry-ems Jun 30, 2020 062020000061
ฟอริดา สุขสว่าง D2DB0002212701 Kerry-ems Jun 30, 2020 062020000063
ชาธิตา อืนทรปรีชา D2DB0002632492 Kerry-ems Jun 29, 2020 062020000060
จิชัยพัทธ์ ผลิตผลการดี D2DB0002632482 Kerry-ems Jun 26, 2020 062020000053
จารุวรรณ วรธรรมปรีชา D2DB000263486 Kerry-ems Jun 26, 2020 062020000055
ยุพาพร ทอมดี D2DB0002632485 Kerry-ems Jun 26, 2020 062020000056
สุ​เชาว์ D2DB0002632483 Kerry-ems Jun 26, 2020 062020000054
ธนพร D2DB0002632487 Kerry-ems Jun 26, 2020 062020000052
สมนึก พิมพ์หาศิริ D2DB002632484 Kerry-ems Jun 26, 2020 062020000059
สุดารัตน์ คงวิโรจน์ (ใหม่) D2DB0002632481 Kerry-ems Jun 25, 2020 062020000051
อรอนงค์ สมหวัง D2DB0002632470 Kerry-ems Jun 23, 2020 062020000047
นิลญา โอมณีเขียว D2DB0002632469 Kerry-ems Jun 23, 2020 062020000049
นางสาวรวิกานต์ มีสุข D2DB0002632471 Kerry-ems Jun 23, 2020 062020000048
ลักขณา เบญจวรรณ D2DB0002632472 Kerry-ems Jun 23, 2020 062020000050
น.ส.ศศิ​วรรณ​ รัต​นป​ระ​ทุม​ D2DB0002632466 Kerry-ems Jun 22, 2020 062020000046
ชาญฤทธิ์ รองเดช D2DB0002632459 Kerry-ems Jun 19, 2020 062020000044
ประภาพรรณ พูลสระคู D2DB0002632458 Kerry-ems Jun 19, 2020 062020000045
อริสรา เข็มราช D2DB0002632460 Kerry-ems Jun 19, 2020 062020000043
ปาลิตา ทัพวงษ์ D2DB0002632454 Kerry-ems Jun 18, 2020 062020000038
นางสาวอารีรัตน์. เหลาจำปา D2DB0002632455 Kerry-ems Jun 18, 2020 062020000042
นายบรรพต สายไพสงค์ D2DB0002632453 Kerry-ems Jun 18, 2020 062020000039
ปริวัฒน์ นิสสัยยัง D2DB0002632456 Kerry-ems Jun 18, 2020 062020000040
ลักขณา เบญจวรรณ D2DB0002632452 Kerry-ems Jun 18, 2020 062020000041
ชโลธร ไวยสุศรี D2DB0002632438 Kerry-ems Jun 16, 2020 062020000033
ชุลีกร นามมงคล D2DB0002632439 Kerry-ems Jun 16, 2020 062020000036
วันเพ็ญ วัฒนอรุณวงศ์ D2DB0002632437 Kerry-ems Jun 16, 2020 062020000034
ชัชฎา หมู่ผึ้ง D2DB0002632436 Kerry-ems Jun 16, 2020 062020000037
วิลัยลักษณ์ ทองเปี่ยม D2DB0002632435 Kerry-ems Jun 16, 2020 062020000035
ณัฐวดี ถัมภ์บรรฑุ D2DB0002543699 Kerry-ems Jun 15, 2020 062020000030
วิศรุต นรสิงห์ D2DB0002632401 Kerry-ems Jun 15, 2020 062020000032
ภัสส์ชนัญญ์ D2DB0002543695 Kerry-ems Jun 12, 2020 062020000027
วิชชุพล พจนโพธา D2DB0002543696 Kerry-ems Jun 12, 2020 062020000028
ชาธิตา อืนทรปรีชา D2DB0002543697 Kerry-ems Jun 12, 2020 062020000029
สุนิธิ D2DB0002543698 Kerry-ems Jun 12, 2020 062020000026
วิทยา D2DB0002543694 Kerry-ems Jun 11, 2020 062020000025
Anuntasak komnoi D2DB0002543690 Kerry-ems Jun 10, 2020 062020000022
เพิ่มพูล สุววงศ์ D2DB0002543689 Kerry-ems Jun 10, 2020 062020000023
นางสาวชนนิกานต์ มาเพ็ง D2DB0002543691 Kerry-ems Jun 10, 2020 062020000024
พิมธิดา หลวงใน D2DB0002543692 Kerry-ems Jun 10, 2020 062020000021
พิชาวีร์ สุทธนะ D2DB0002543679 Kerry-ems Jun 09, 2020 062020000016
นายคมสรร ปอยสูงเนิน D2DB0002543678 Kerry-ems Jun 09, 2020 062020000014
อุษา อาบสุวรรณ์ D2DB0002543680 Kerry-ems Jun 09, 2020 062020000020
ธัญญาลักษณ์ ทิน่าน D2DB002543681 Kerry-ems Jun 09, 2020 062020000017
ดนัย สุวรรณยี่ D2DB0002543676 Kerry-ems Jun 09, 2020 062020000018
กัญญา วรรณประเขา D2DB0002543677 DHL-ems Jun 09, 2020 062020000013
ชื่อลูกค้า : นายเดชา ประชุมแดง
Tracking number : D2DB0002212705
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : แคทรียา ชูพุ่ม
Tracking number : D2DB0002212706
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000066
ชื่อลูกค้า : พรทิพย์ จตุรพร
Tracking number : D2Db0002632500
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000065
ชื่อลูกค้า : สมร สมรรถจิตต์
Tracking number : D2DB002632499
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000064
ชื่อลูกค้า : กฤตติกา วิยะชัยภัทร
Tracking number : D2DB0002212703
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000062
ชื่อลูกค้า : วิลัยลักษณ์ ทองเปี่ยม
Tracking number : D2DB0002212702
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000061
ชื่อลูกค้า : ฟอริดา สุขสว่าง
Tracking number : D2DB0002212701
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000063
ชื่อลูกค้า : ชาธิตา อืนทรปรีชา
Tracking number : D2DB0002632492
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 29, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000060
ชื่อลูกค้า : จิชัยพัทธ์ ผลิตผลการดี
Tracking number : D2DB0002632482
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000053
ชื่อลูกค้า : จารุวรรณ วรธรรมปรีชา
Tracking number : D2DB000263486
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000055
ชื่อลูกค้า : ยุพาพร ทอมดี
Tracking number : D2DB0002632485
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000056
ชื่อลูกค้า : สุ​เชาว์
Tracking number : D2DB0002632483
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000054
ชื่อลูกค้า : ธนพร
Tracking number : D2DB0002632487
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000052
ชื่อลูกค้า : สมนึก พิมพ์หาศิริ
Tracking number : D2DB002632484
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000059
ชื่อลูกค้า : สุดารัตน์ คงวิโรจน์ (ใหม่)
Tracking number : D2DB0002632481
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000051
ชื่อลูกค้า : อรอนงค์ สมหวัง
Tracking number : D2DB0002632470
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000047
ชื่อลูกค้า : นิลญา โอมณีเขียว
Tracking number : D2DB0002632469
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000049
ชื่อลูกค้า : นางสาวรวิกานต์ มีสุข
Tracking number : D2DB0002632471
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000048
ชื่อลูกค้า : ลักขณา เบญจวรรณ
Tracking number : D2DB0002632472
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 23, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000050
ชื่อลูกค้า : น.ส.ศศิ​วรรณ​ รัต​นป​ระ​ทุม​
Tracking number : D2DB0002632466
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 22, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000046
ชื่อลูกค้า : ชาญฤทธิ์ รองเดช
Tracking number : D2DB0002632459
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000044
ชื่อลูกค้า : ประภาพรรณ พูลสระคู
Tracking number : D2DB0002632458
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000045
ชื่อลูกค้า : อริสรา เข็มราช
Tracking number : D2DB0002632460
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000043
ชื่อลูกค้า : ปาลิตา ทัพวงษ์
Tracking number : D2DB0002632454
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000038
ชื่อลูกค้า : นางสาวอารีรัตน์. เหลาจำปา
Tracking number : D2DB0002632455
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000042
ชื่อลูกค้า : นายบรรพต สายไพสงค์
Tracking number : D2DB0002632453
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000039
ชื่อลูกค้า : ปริวัฒน์ นิสสัยยัง
Tracking number : D2DB0002632456
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000040
ชื่อลูกค้า : ลักขณา เบญจวรรณ
Tracking number : D2DB0002632452
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000041
ชื่อลูกค้า : ชโลธร ไวยสุศรี
Tracking number : D2DB0002632438
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000033
ชื่อลูกค้า : ชุลีกร นามมงคล
Tracking number : D2DB0002632439
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000036
ชื่อลูกค้า : วันเพ็ญ วัฒนอรุณวงศ์
Tracking number : D2DB0002632437
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000034
ชื่อลูกค้า : ชัชฎา หมู่ผึ้ง
Tracking number : D2DB0002632436
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000037
ชื่อลูกค้า : วิลัยลักษณ์ ทองเปี่ยม
Tracking number : D2DB0002632435
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000035
ชื่อลูกค้า : ณัฐวดี ถัมภ์บรรฑุ
Tracking number : D2DB0002543699
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000030
ชื่อลูกค้า : วิศรุต นรสิงห์
Tracking number : D2DB0002632401
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000032
ชื่อลูกค้า : ภัสส์ชนัญญ์
Tracking number : D2DB0002543695
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000027
ชื่อลูกค้า : วิชชุพล พจนโพธา
Tracking number : D2DB0002543696
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000028
ชื่อลูกค้า : ชาธิตา อืนทรปรีชา
Tracking number : D2DB0002543697
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000029
ชื่อลูกค้า : สุนิธิ
Tracking number : D2DB0002543698
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000026
ชื่อลูกค้า : วิทยา
Tracking number : D2DB0002543694
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000025
ชื่อลูกค้า : Anuntasak komnoi
Tracking number : D2DB0002543690
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000022
ชื่อลูกค้า : เพิ่มพูล สุววงศ์
Tracking number : D2DB0002543689
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000023
ชื่อลูกค้า : นางสาวชนนิกานต์ มาเพ็ง
Tracking number : D2DB0002543691
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000024
ชื่อลูกค้า : พิมธิดา หลวงใน
Tracking number : D2DB0002543692
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000021
ชื่อลูกค้า : พิชาวีร์ สุทธนะ
Tracking number : D2DB0002543679
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000016
ชื่อลูกค้า : นายคมสรร ปอยสูงเนิน
Tracking number : D2DB0002543678
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000014
ชื่อลูกค้า : อุษา อาบสุวรรณ์
Tracking number : D2DB0002543680
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000020
ชื่อลูกค้า : ธัญญาลักษณ์ ทิน่าน
Tracking number : D2DB002543681
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000017
ชื่อลูกค้า : ดนัย สุวรรณยี่
Tracking number : D2DB0002543676
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000018
ชื่อลูกค้า : กัญญา วรรณประเขา
Tracking number : D2DB0002543677
ประเภทการส่งสินค้า : DHL-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000013